SAMPLUS s.r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava
IČO: 35746548, IČDPH:SK2020220268, Obch.register: Okresný súd Bratislava I,vložka číslo 17332/B


SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 1/2018


1. Druhový a obchodný názov výrobku: Miešacie batérie"Galaxi, Color, Danube, Myjava, Ekono"

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu
stavebného výrobku: EM, EL, ES. 2100-EM.2125, MA, MY,MZ,MC.4000.B-4025,
GD,EC.3500-3525

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN 73 6660:1963, STN 13 7100:1963 STN 137102:1993
STN ISO 3822/2:1984 STN EN 817:2001

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov
autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
TSÚ Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany
Notifikovaný orgán-identifikačné číslo 1299
Autorizovaná osoba-registračné číslo SK03

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou normou alebo SK technickým posúdením:
určené ako vonkajšie bytové príslušenstvo vnútorného vodovodu pre napúšťanie, vypúšťa-
nie a odber studenej, teplej a miešanej vody do pracovného tlaku 1,0 Mpa a teploty do
70oC za podmienok určených v montážnych návodoch

6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
SAMPLUS s.r.o., Stará vajnorská 8, 831 04 Bratislava,
prevádzka: Samplus s.r.o., Javorinská 1208, 907 01 Myjava
IČO: 35746548

7. Meno a adresu splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č..../....Z.z.:
Nariadenie vlády č. 40/2002 o ochrane zdravia ľudí pred hlukom a vibráciami
Zákon číslo 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

9. Označenie SK certifikátu(ov) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby,
ktorá ho(ich) vydala:
TSÚ Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany
Notifikovaný orgán-identifikačné číslo 1299
Autorizovaná osoba-registračné číslo SK0310. Deklarované parametre, vlastnosti stavebného výrobku:
- Konštruckia a vyhotovenie
- Tesnosť
- Mechanická odolonosť
- Hlučnosť
- Zabezpečenie ochrany pitnej vody

Názov a adresa skúšobného laboratória:
TSÚ Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany
Notifikovaný orgán-identifikačné číslo 1299
Autorizovaná osoba-registračné číslo SK03

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania,ak sa použila:

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných
vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcvu uvedeného
v bode 6.


Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Pavol Jurča-konateľ

Myjava, 10.10.2018
............................................... ...............................................
(miesto a dátum vydania) (podpis)

etiketa20.jpg